Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Nghiệp Vụ Xây Dựng
Nghiệp vụ Định giá bất động sản
Nghiệp vụ Định giá bất động sản

  


CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

 

* Kiến thức cơ sở (Tổng thời lượng là 40 tiết học)

* Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản (Tổng thời lượng là 48 tiết học) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

Chuyên đề 1: Tổng quan về dịch vụ định giá bất động sản

a) Giới thiệu về dịch vụ định giá bất động sản

b) Vai trò của người định giá bất động sản trong thị trường bất động sản

c) Nguyên tắc hoạt động định giá bất động sản

d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ định giá và yêu cầu chuyên môn của người định giá

đ) Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về định giá bất động sản

e) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp về định giá bất động sản

g) Đạo đức nghề nghiệp trong định giá bất động sản

Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp định giá bất động

a) Xác định nhiệm vụ định giá bất động sản

b) Khảo sát hiện trường thu thập thông tin bất động sản

c) Phân tích thông tin về bất động sản

d) Lựa chọn phương pháp định giá bất động sản

đ) Xác định giá bất động sản

e) Lập hồ sơ và chứng thư định giá

g) Các phương pháp định giá bất động sản

Chuyên đề 3: Định giá bất động sản

a) Căn cứ định giá bất động sản

b) Định giá bất động sản là đất đai

c) Định giá bất động sản là nhà ở

d) Định giá bất động sản là công trình xây dựng

đ) Hồ sơ và chứng thư định giá bất động sảnChương trình được quan tâm nhiều nhất