Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Nghiệp Vụ Xây Dựng
Nghiệp vụ Định giá xây dựng
Cung cấp kiến thức tổng quan về công tác định giá; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia công tác định giá xây dựng.

   
 

Mục đích, yêu cầu:

       - Mục đích: Giúp cho học viên có đủ điều kiện năng lực khi tham gia Định giá xây dựng.

      - Yêu cầu: Cung cấp kiến thức tổng quan về công tác định giá; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia công tác định giá xây dựng.

Nội dung:

Chuyên đề 1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành

Chuyên đề 2. Tổng quan về công tác định giá xây dựng

Chuyên đề 3. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 4. Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình

Chuyên đề 5. Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí

Chuyên đề 6. Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Chuyên đề 7. Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 8. Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Chuyên đề 9: Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề 10: Thảo luận và kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo

Đối tượng:

       - Các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động định giá xây dựng;

       - Các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu

Chương trình được quan tâm nhiều nhất