Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Khối Lượng Thanh Toán, Quản Thi Công
Quản lý dự án bằng Microsoft Project (1 tháng)
Quản lý tiến độ thi công, vật tư, nhân lực bằng MS Project.
 Mục tiêu:

- Quản lý tiến độ thi công, vật tư, nhân lực bằng MS Project.

Nội dung:

- Nhắc lại kiến thức lập tiến độ ngang, biểu dồ nhân lực, biểu đồ dự trữ vật liệu.

- Giới thiệu phần mềm MS Project.

- Ứng dụng MS Project để lập tiến độ ngang, điều chỉnh tiến độ, quản lý tài nguyên (vật tư, nhân lực).

Đối tượng:

- Đã biết sử dụng Windows.

- Đã học Tổ chức thi công xây dựng.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất