Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Hỗ Trợ Kỹ Năng Tính Toán Kết Cấu
Thiết kế đường với Nova, HS (1,5 tháng)
Dùng phần mềm NOVA để thiết kế đường (trắc dọc, trắc ngang, tính khối lượng đào đắp....)
 Mục tiêu:

 - Dùng phần mềm NOVA để thiết kế đường (trắc dọc, trắc ngang, tính khối lượng đào đắp....)

Nội dung:

 - Bổ túc kiến thức thiết kế đường I,II;

 - Thiết kế tuyến trên bình đồ, trắc dọc, trắc ngang với phần mềm NOVA.

Đối tượng:

- Đã học thiết kế đường I,II.

Chương trình được quan tâm nhiều nhất