Đăng nhập

Chi nhánh Đà Nẵng

(Tháng 1,2,3)

Chi nhánh Hòa Khánh

     (Tháng 1,2,3)

 

 
Lịch khai giảng các lớp
CHI NHÁNH HÒA KHÁNH
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
   


Nghiệp Vụ Xây Dựng
Nghiệp vụ đấu thầu
Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” theo đúng quy định của Luật và Thông tư số 10/2010/TT-BKH (chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc là điều kiện để tham gia mọi hoạt đọng đấu thầu tại Việt Nam)

            
 

Nội dung:
Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu

1. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

2. Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng

3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện để tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu

4. Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

5. Đấu thầu Quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu Quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí đấu thầu.

6. Quy định về thời gian trong đấu thầu

7. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu

8. Các hành vi bị cấm

Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

2. Phương thức đấu thầu

Chuyên đề 3: Hợp đồng

1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng

2. Các hình thức hợp đồng

3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

4. Bảo hành

5. Thành phần và nội dung hợp đồng

6. Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh hợp đồng

7. Thanh toán, quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Chuyên đề 4: Các nội dung về kế hoạch đấu thầu

1. Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu

2. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu

3. Nội dung kế hoạch đấu thầu

4. Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Chuyên đề 5: Nội dung về sơ tuyển nhà thầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Quy trình sơ tuyển nhà thầu

Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

6.1. Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức

1. Chuẩn bị đấu thầu

2. Tổ chức đấu thầu

3. Đánh giá hồ sơ dự thầu

4. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

5. Thông báo kết quả đấu thầu

6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

7. Ký kết hợp đồng

6.2. Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hang hóa, xây lắp

1. Chuẩn bị đấu thầu

2. Tổ chức đấu thầu

3. Chào hang cạnh tranh

4. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

5. Thông báo kết quả đấu thầu

6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng

7. Ký kết hợp đồng

Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác

1. Chỉ định thầu

2. Mua sắm trực tiếp

3. Chào hang cạnh tranh

4. Tự thực hiện

5. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

6. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc CTXD

Chuyên đề 9: Các vấn đề lien quan đến đấu thầu

1. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

2. Quyền và nghĩa vụ các bên trong đấu thầu

3. Quản lý nhà nước về đấu thầu

4. Kiểm tra, thanh tra đấu thầu

5. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

6. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề 10: Tình huống trong đấu thầu

1.Xử lý tình huống trong đấu thầu

2. Trao đổi thảo luận, giải đáp tháo gỡ vướng mắc trong công tác đấu thầu

Học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu” theo đúng quy định của Luật và Thông tư số 10/2010/TT-BKH (chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc là điều kiện để tham gia mọi hoạt động đấu thầu tại Việt Nam).
 

Chương trình được quan tâm nhiều nhất